Livsmedelsverket avhandlar det som de inte har kunskap om

Märkligt nog så skriver Livsmedelsverket om kolloidalt silver fastän det inte längre ligger under deras tillsyn, utan numera sorterar under Kemikalieinspektionen. Detta ändrades 2010. Livsmedelsverket har ombetts att ta bort de felaktiga uppgifterna men myndigheten har slagit dövörat till. Senare har de dock ändå valt att kommunicera men argumentationen är något märklig.
 
När mr U frågade efter underlag för det som Livsmedelsverket skrev på hemsidan så säger de att han ska söka i pubmed. Men pubmed som är en internationell databas över studier anger ju inte vilka studier som Livsmedelsverket har till grund för besluten avseende den fakta som de ska publicera på sin hemsida för det kan bara myndigheten själv veta. När Mr U då undrar om LMV inte har underlag för det som de skriver på sidan så säger myndigheten ”Jovisst har vi underlag” varpå de bifogar underlag om arsenik (!)
 
När LVM inte lyckas leverera några underlag skriver de att kolloidalt silver inte regleras av Livsmedelsverket utan av Kemikalieinspektionen – borde de inte ha skrivit det på sin hemsida?!

Texten nedan i svart är hämtad från Livsmedelsverkets hemsida. Under varje text finns den text som Livsmedelsverket borde ändra till, även om det mest riktiga vore för dem att alls inte ta upp ett ämne som de inte för tillsyn över, och inte har tagit fram några underlag till.

Kolloidalt silver

 

Kolloidalt silver är silverpartiklar i metallisk form som svävar omkring i en lösning. I produkter med kolloidalt silver kan silver till viss del också finnas i form av joner (salter i lösning).

Important!

Elektrokolloidalt silver är silverpartiklar i metallisk form som svävar omkring i en lösning. I elektrokolloidalt silver finns inga silversalter. Lösningen innehåller ca 80% silverjoner och 20 % i partikelform. (silversalter kan ge upphov till argyri. Det finns 0 kända fall av argyri till följd av intag av elektrokolloidalt silver)

Behöver vi silver?

Nej. Det finns inga vetenskapliga belägg för att silver skulle vara ett livsnödvändigt ämne för människor.

Important!

Ja. Det finns vetenskapliga belägg för att silver är ett livsnödvändigt för människans immunförsvar trots att silver inte ingår i något protein i kroppens ämnesomsättning. Detta eftersom silver i studier har visat sig vara effektivt i att eliminera skadliga virus, bakterier och encelliga parasiter medan kroppens egna celler skonas.

Kan silver ha antimikrobiell effekt?

Ja, silver i form av joner/salt har antimikrobiell effekt. I sårsalvor och förbandsmaterial används silver i saltform, vilket alltså dödar mikroorganismer. Silver i rent metallisk form har däremot inte sådan effekt.

Important!

Elektrokolloidalt silver innehåller till 80% silverjoner vilket är den delen i molekyl-/saltkomplexet som står för effekten. Genom sin nanoform så har det en stor yta i förhållande till sin mängd och är därav effektiv även i små doser. Om elektrokolloidalt silver inte skulle ha antimikrobiell effekt hur skulle kolloidalt silver då kunna vara godkänt av en annan svensk myndighet – Kemikalieinspektionen –  för att decinficera vårt dricksvatten?  

Finns det hälsorisker med att använda kolloidalt silver?

Ja, det kan ha skadliga hälsoeffekter, särskilt om man under längre tid använder produkter som innehåller kolloidalt silver eller silverföreningar.

Important!

Det kan endast ha skadliga hälsoeffekter, om man avser sådana produkter som läkemedelsindustrin tog fram på 1800-talet som kallades kolloidalt silver och som innehöll silversalter eller silverprotein och som var 50.000 ppm till 300.000 ppm starka, jämfört med dagens 10 ppm. Det finns inga hälsorisker med elektrokolloidalt silver 10 ppm i de doser som avses, detta är väl kartlagt. 6 teskedar om dagen är en fullkomligt säker dos, det är NAOEL-dosen, noll-effektsdosen varvid man inte riskerar några som helst risker för biverkningar enligt WHO.

 

Vilka är riskerna?

Nanopartiklar

Silverpartiklarna i kolloidalt silver är troligen så små att de skulle kunna karaktäriseras som nanopartiklar. En sådan partikel har en storlek från en och upp till 100 nanometer (1 nanometer=1 miljondels millimeter). Kunskaperna om risker med nanopartiklar är begränsade. De reagerar lätt med andra ämnen och kan binda till bland annat proteiner och förändra eller påverka celler.

Important!

Silverpartiklarna i kolloidalt silver är rent metalliskt silver och rent metalliskt silver passerar i stort sett helt inert genom kroppen och utsöndras till 99% på ett dygn enligt Dartmuth och till 90-100% enligt WHO. Kolloidalt silver innehåller nanopartiklar och nanopartikelstorleken gör att det krävs mycket ringa mängder för att få effekt. Kolloidalt silver motsvarar en homeopatisk dos i D5 och innehåller 99,999% vatten. Silver används inte av kroppen och binds inte till proteiner, detta var anledningen till att det inte längre fick klassas som kosttillskott. Ämnen som man vet inte binds till kroppens proteiner och inte deltar i ämnesomsättningen fick från och med 2010 inte användas i kosttillskott. Silver är ett av dessa ämnen.

Argyria

Det finns uppgifter om personer som efter lång tids intag av silver, även kolloidalt silver, har utvecklat så kallad argyria. Argyria ger en skiffergrå/gråblå missfärgning av framför allt hud och ögonvitor. Även inre organ kan missfärgas. Argyria är sällsynt, men missfärgningen är permanent och försvinner inte även om man slutar ta silverprodukter. Troligen krävs höga doser för att drabbas, men någon säker dos för att inte utveckla argyria är för närvarande inte känd.

Important!

Argyri har endast uppkommit genom de läkemedel som läkemedelsindustrin har tagit fram som bygger på silversalter som silvernitrat, silverperklorat och silverprotein. Dessa produkter innehöll mycket starka lösningar med silver, trots detta var argyri sällsynt. Argyri är en kosmetisk biverkning som i övrigt inte ger några men för hälsan. Argyri har aldrig uppkommit genom intag av elektrokolloidalt silver, 10 ppm.

 

Resistens

Bakterier som utsätts för antibiotika och andra antibakteriella produkter kan bli motståndskraftiga mot preparaten. Kolloidalt silver som innehåller silverjoner kan ha bakteriedödande effekt. Det innebär att bakterier som utsätts för sådana produkter kan bli resistenta mot silver. Det är tänkbart att silverresistenta bakterier också blir mer motståndskraftiga mot antibiotika.

Important!

Rent hypotetiskt sett så är det knappt ens tänkbart att bakterier skulle kunna utveckla resistens mot silverjoner, eftersom de i så fall måste ändra sig radikalt, i de enzymatiska processer som styr cellandningen vilket inte är troligt. Dr. David Weber, som är expert inom infektionssjukdomar och folkhälsa vid University of North Carolina, menar att det inte är troligt att silver kan ge upphov till silverresistens och förklarar att det beror på att silvrets verkningsmekanism är så bred. http://articles.latimes.com/2008/aug/04/health/he-nanoside4
EU-kommissonen säger följande:  ”Det är för närvarande inte möjligt att uppskatta om användningen av silver-nanopartiklar ökar den antimikrobiella resistensen eller inte. Detta kunskapsområde behöver utvecklas genom mer forskning.” http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_silvernanoparticles_en.pdf
Emellertid så har Statens Serum Institut i Danmark undersökt 400 antibiotikaresistenta bakterier och funnit att ingen hade silverresistens. Silver har i studier tvärtom visats sig att vara ett bra komplement till antibiotika eftersom silver slår sönder den bakteriefilm som bakterier skyddar sig med, vilket gör att antibiotikan kan tränga in och göra sin verkan och har även effekt på antibiotikaresistenta bakterier.

 

Kan kolloidalt silver skada miljön?

Kolloidalt silver skulle kunna påverka miljön. Effekterna beror på i vilken form silvret förekommer, den giftigaste formen är den fria silverjonen. Framför allt påverkas organismer som lever i vatten. Silver har varit ett problem bland annat vid utsläpp från fotolaboratorier.

Important!

 Silvernanopartiklar i avloppsvatten avskiljs i hög utsträckning till slammet vid reningsverken. Det visar en undersökning från IVL Svenska miljöinstitutet, som presenterades dagarna innan jul 2013. 80-100% av silvret avskiljs från avloppsvattnet, tas upp i slammet och omvandlas till silversulfid. Silvret utgör således ingen fara för något akvatiskt liv, när vattnet har renats och skickas ut till vattendragen igen. Fungistop är ett kolloidalt silvermedel som används för att rena vatten för akvariefiskar – fiskarna varken dör eller tar inte skada…Kolloidalt silver för vattendesinfektion står för mycket små mängder av silverutsläppet i Sverige. Ett enda reningsverk i Sverige fick 20 kg mer silver än vanligt – de brukade får 40 kg men fick nu 60 kg. Det finns 1750 vattenreningsverk i Sverige. Som jämförelse så kommer inte mer än 1,5 kg ut totalt över hela Sverige genom kolloidalt silver.
.

Är det tillåtet att sälja kosttillskott med kolloidalt silver?

Nej, kolloidalt silver får inte längre ingå i kosttillskott, men marknadsförs och säljs numera som ”vattenreningsprodukt” av företag som tidigare sålde det som kosttillskott.

Important!

I USA säljs kolloidalt silver som kosttillskott. EU ändrade reglerna för kosttillskott och det fick inte längre användas ämnen som inte används av protein i kroppen. Silver interagerar inte med kroppens proteiner i cellens processer utan slår selektivt mot virus och bakterier och har därför betydelse för immunförsvaret. Eftersom det inte binds till protein och används i kroppens ämnesomsättning (silver passerar i stort helt inert igenom kroppen) så får det inte användas i kosttillskott

Varför är det inte tillåtet att sälja kosttillskott med kolloidalt silver?

Efsa (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerherhet) har inte kunnat utvärdera om kosttillskott med kolloidalt silver är säkert att konsumera, bland annat beroende på att underlaget är ofullständigt. Det innebär i sin tur att kolloidalt silver inte finns med i EU:s förordning med ämnen som är godkända att ingå i kosttillskott.

Flera av EU:s förordningar tar upp problematiken med nanopartiklar och kräver att man i varje enskilt fall måste utreda om de medför hälsorisker innan de får användas i livsmedel eller förpackningar. Inga produkter med nanopartiklar har hittills blivit godkända.

Important!

I USA säljs kolloidalt silver som kosttillskott. EU-kommissionen skriver: Toxiciteten av silver för människor, inklusive nanopartiklar av silver är generellt låg. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_silvernanoparticles_en.pdf . Silver är dessutom ett naturligt mineral som människan har utvecklats med sen den dag hon började gå på jordklotet. Människan fick förr via maten större doser silver än i dag. Så trots ett tillskott om 6 tsk per dag så kommer hon bara upp i den dagsranson som hon fick i sig förr (det räcker att gå mellan 50-100 år tillbaka i tiden). 

Varför får silver användas i vattenreningsprodukter när det inte får användas i kosttillskott?

Det betraktas då som desinfektionsmedel och sådana får säljas utan godkännande. De flesta desinfektionsmedel som redan finns på marknaden får fortsätta säljas fram till dess att den pågående europeiska utvärderingsprocessen av silver är slutförd. Därefter bedömer man om dessa produkter har acceptabel användning ur miljö- och hälsosynpunkt.

Important!

Kolloidalt silver är godkänt av Kemikalieinspektionen att ingå i medel för vattenrening. Det får därmed marknadsföras som effektivt mot virus, svamp, bakterier och encelliga parasiter. 

Varför får man använda silver som livsmedelstillsats?

Silver i fast, metallisk form som en beläggning används som tillsats till livsmedel. Detta är alltså inte silver i form av nanopartiklar.

Important!

Silvermetall har den kemiska beteckningen Ag. Nanopartiklar betyder bara att partiklarna är väldigt små, men är också metalliska. Elektrokolloidalt silver är silver i metallisk form och de ingående partiklarna är antingen Ag-partiklar eller Ag-joner. Ag-partiklarna är dock större i silverkulorna, men bryts sen ner i kroppen, till Ag-partiklar eller Ag-joner. Man får dock i sig väldigt stora mängder silver via silverkulorna jämfört med elektrokolloidalt silver 10 ppm.