Är kolloidalt silver farligt?

Nej – faktum är att till och med vanligt dricksvatten är betydligt giftigare än kolloidalt silver!  En dos på 8 liter vatten är dödlig – medan inte ens en dos på
35 000 liter kolloidalt silver innebär någon toxisk dos silver om man väger 70 kg. Nedan förklaras varför det ligger till på detta vis.


Rent silver är ofarligt enligt Dartmouth Toxic Metals Research Program

Dartmouth Toxic Metals Research Program som är erkända inom området toxiska metaller skriver följande om rent silver:

”Till skillnad från andra metaller så som bly och kvicksilver så är silver inte giftigt för människor och är inte känt att orsaka varken cancer, fortplantnings- eller neurologiska skador, eller andra kroniska biverkningar. Inte heller har en normal daglig kontakt med rena silver- mynt, skedar eller skålar funnits påverka hälsan hos människor. Detta är för att rent silver nästan är helt biologiskt inert, och även om det inmundigas, passerar det den mänskliga kroppen utan att absorberas av vävnaderna.”


Tilläggas kan att Dartmouth även kungör att över 99% av silvret lätt utsöndras ur kroppen. Således sker det ingen ackumulering av rent silver i kroppen.

Källa/Läs mer: http://www.dartmouth.edu/~toxmetal/toxic-metals/more-metals/silver-faq.html

 


 

5 gram silver per kilo kroppsvikt är oskadligt

Följande in vivo-studie, visar att 5 gram silver per kilo kroppsvikt är helt ofarligt för däggdjursceller.
Inte ens 5 gram silvernanopartiklar per kilo försöksdjur gav några skador och de var vid lika god vigör som kontrolldjuren:

”Oral administration of AgNPs at a limited dose of 5,000 mg/kg produced neither mortality nor acute toxic signs throughout the observation period. Percentage of body weight gain of the mice showed no significant difference between control and treatment groups. In the hematological analysis, there was no significant difference between mice treated with AgNPs and controls. Blood chemistry analysis also showed no differences in any of the parameter examined. There was neither any gross lesion nor histopathological change observed in various organs. The results indicated that the LD(50) of colloidal AgNPs is greater than 5,000 mg/kg body weight.”

”In summary, the present study tried to modify various toxicity tests to verify the acute toxic effects of colloidal AgNPs. The colloidal AgNPs was found to be nontoxic when oral, ocular and dermal toxicity tests in mice and guinea pigs were performed.”

Källa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712637
Hela studien: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/73/11/73_11-0038/_article

 

Obs! 5 gram silver per kilo kroppsvikt motsvarar 500 liter 10 ppm starkt Kolloidalt Silver per kilo kroppsvikt – För att en 70-kilos människa ska komma upp i den dosen så måste hon dricka en dos på 35 000 liter kolloidalt silver. Ingen kan sätta i sig de mängderna, för man skulle dö redan vid 8 liter pga vattnet i produkten. Vattnet i produkten är således farligare än silvret. 

 


 

EU rapporterar…

EU nämner angående (NOAEL) för silvernanopartiklar. NOAEL = Nolleffektdosen, den dos som inte ger minsta biverkning:
“Recently, for Ag-NP (silvernanopartiklar) a NOAEL (for rats) was observed, based on a 90 day oral exposure of 30 mg/kg bodyweight/day; this assessment was based on signs of liver toxicity.” http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_039.pdf

Detta innebär motsvarande 3 liter (10 mg/liter) 10 ppm starkt KS per kilo kroppsvikt. En 70 kilo tung person kan då, utan risk för levertoxicitet, konsumera 210 liter KS per dag. Vattnet är dock så giftigt att man skulle dö redan efter 8 liter pga vattnet i produkten…

 


 

WHO:s säkerhetsdata för rent silver

Världshälsoorganisationens, WHO:s, säkerhetsdata för rent silver, visar att det är säkert att konsumera upp till 10 gram rent silver under en livstid om 70 år utan att överskrida myndighetens ”nolleffektdos” – NOAEL, No Observed Adverse Effect Level – det vill säga den högsta dos som man kan exponeras för utan att riskera några som helst negativa hälsoeffekter. Det motsvarar ca 390 mikrogram – eller 7,8 teskedar av 10 ppm stark silverlösning – per person och dag. Detta är enligt WHO en garanterat oskadlig dos för människan.  WHO utgår dock ifrån att allt silver vi får i oss ackumuleras i kroppen, men enligt WHO:s egen data konstateras att 90-100% av det silver vi konsumerar rensas ut ur kroppen, oftast inom något dygn.

Källa/Läs mer:  WHO:s dokument om silver i dricksvattensammanhang.

Uträkning: 1 liter kolloidalt silver innehåller 10 mg silver (=10 000 mikrogram silver)

1 tsk = 5 ml = 200 teskedar per liter KS

En tesked innehåller således: 10 000 mikrogram / 200 teskedar = 50 mikrogram

7,8 teskedar x 50 mikrogram = 390 mikrogram

 

Gränsen, Ram, Krumelur, Antik

 


 

 

Nästan homeopatisk dos enligt läkemedelsverket

Enligt brevsvar från Läkemedelsverket kan ett 10 ppm starkt Kolloidalt silvermedel – vilket består till 99,999% av vatten –  sägas motsvara en homeopatisk D5-utspädning. Homeopatiska silverföreningar (silversalt) är godkända av Läkemedelsverket i en D6 potens. En D6-potens är utspädd 1 miljon gånger (6 nollor). Homeopatiska medel kritiseras för att de ”innehåller ju ingenting” och anses därmed inte kunna ha någon effekt. Läkemedelsverket skulle aldrig godkänna något i en D6 potens om det vore skadligt i en D5 potens. Läs mer.

 


 

Inga registrerade förgiftningar enligt Giftinformationscentralen

Enligt Giftinformationscentralen så finns det inga inrapporterade fall av förgiftningar av kolloidalt silver eller av rent silver. Det fanns dock inlagt i deras databas att det historiskt har förekommit argyri, blåfärgning. Det var emellertid silversalter som silverperklorat som orsakade blåfärgningen – och inte elektrokolloidalt silver. Detta har dock inte upprepats – så inga nya argyriafall har tillkommit. Lyssna på samtalet med Giftinformationscentralen:

 

 

Fotnot: Förr betecknades silversalter, som var bundna till protein, som kolloidalt silver vilket ger upphov till begreppsförvirring (även på Giftinformationscentralen). Elektrokolloidalt silver är ALDRIG bundet till proteiner eller salter. Det är enbart när silver har bundits till protein eller salt som argyri har uppstått. 

 


Lång tradition av att äta silver i Indien

Kaju Barfi is barfi made with cashew nuts

http://www.indiaenjoy.com/food-photos-indian-sweets-desserts.html


I Indien – som har en lång Ayurvedisk tradition som förespråkar konsumtion av silver – har det dokumenterats att det i Indien konsumeras silverfolie i mat i mängder om 270 000 kg silver varje år. I Indien är det nämligen vanligt att få ett ark bladsilver serverat på glassen, bakelsen eller till och med på vissa varmrätter. Under alla de tusentals år det varit tradition att använda silver på detta vis i Indien, så har man inte noterat några skadliga effekter.

“A recent paper by Das et al. Provides the remarkable datum that some 275,000 kg [(605,000 pounds)] of edible metallic silver foil are consumed every year (in food) in India. No known adverse health effects have ever been recorded. This epidemiological evidence that silver as a metal is not toxic in any way needs no further comment. Further support for the obvious safety of consuming metallic silver (Ag0) is in the worldwide consumption of (so called) silver colloids, often made at home in primitive electrochemical cells by probably some millions of citizens, again with no ill effects.” (Hela studien: Justifying the need to prescribe limits for toxic metal contaminants in food-grade silver foils Author Das, M. Dixit, S. Khanna, S. K. Journal title FOOD ADDITIVES AND CONTAMINANTS).”

http://www.iisc.ernet.in/currsci/oct252005/1307.pdf


 

Tungmetaller är inte per automatik farliga

Våra myndigheter och media har senaste åren lagt mycket möda på att försöka få människor att tro att silver är giftigt. Som vi har sett ovan så stämmer inte detta. Sanningen är helt enkelt att rent silver är ett för däggdjursceller ogiftigt mineral som varken är cancerogent eller mutagent. De som hävdar motsatsen har inte bemödat sig om att särskilja rent silver från de giftiga silversalter som framställs genom att man löser silver i salpetersyra (HNO3) –slutresultatet blir då silvernitrat (AgNO3), en potentiellt giftig, färgande och frätande produkt. Toxiciteten hos silvernitrat har en naturlig förklaring och kommer från syrakomponenten och dess nitratjon (NO3-). Elektrokolloidalt silver baseras inte alls på någon syra, utan tillverkas istället med hjälp av en elektrisk process och det bildas fria silverjoner (Ag+) och silverpartiklar (Ag). Rent silver har ingen toxisk effekt.

Ofta hävdar människor att silver är en ”tungmetall” och menar att det då är toxiskt. Detta stämmer inte. De metaller som benämns tungmetaller kännetecknas av att de har en densitet som är högre än 5 g/cm3. Över sextio av de metalliska grundämnena räknas således som tungmetaller och alla är inte skadliga.

De flesta metaller är således per definition tungmetaller, men vem går och oroar sig för att vi innehåller zink, koppar och järn – utan tvärtom vi intar gärna extra men dessa mineraler är faktiskt också per definition tungmetaller. Kroppen skulle inte fungera utan zink, koppar, järn plus en rad andra tungmetaller som nickel, molybden, krom och mangan m fl. Många kemister vill ha bort beteckningen ”tungmetall”, eftersom den inte säger något om ämnet ifråga och numera nästan uteslutande används för att skrämma människor med. Dessa kemister menar att det istället är metallens giftighet som istället ska klassificeras. Ha detta i åtanken nästa gång du hör en svensk forskare eller auktoritet envisas med att hävda att silver skulle vara en tungmetall och därmed avser toxisk.