Företaget Ion Silver och dess bolagsmän anmäler tidningen för förtal

Ion Silver och dess bolagsmän anmäler tidningarna Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan för förtal. Polisanmälan lades ner och nu har Anders Sultan istället väckt åtal i tingsrätt, och yrkar på skadestånd i ett tryckfrihetsmål.

 

Helsingborgs Dagblad har riktat ett dussintal smutskastningsartiklar mot Anders Sultan, Ion Silver och Ionosil, kolloidalt silver. HD trodde säkert att de kunde gå i land med det utan problem som så många gånger förr. För vem orkar kämpa emot drakarna efter att  ha blivit offentligt uthängd, förödmjukad och dömd i den stora allmänhetens ögon? Nu har alltså HD fått ett åtal på halsen och det ser illa ut helst som HD:s försvarsadvokater upprepar tidningens egna misstag och även de utpekar Anders Sultan som brottslig och därmed också riskerar åtal.

Anders Sultan har väckt åtal i tingsrätt mot Helsingborgs dagblad och deras skriverier, i ett tryckfrihetsmål. Den ansvarige utgivaren för HD, Lars Dahmén, har till hjälp en försvarsadvokat och dennes assistent, en jurist, som båda har skrivit under på att Anders Sultan inte har följt Patientsäkerhetslagens 5 kapitel då han ger råd på facebooksidan Kolloidalt silver 2.0. De skriver i sitt yttrande:

 

“Anders Sultan utgör inte någon hälso- och sjukvårdspersonal. Han får därmed inte, enligt kap 5, 1 § p 5, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling, såsom han gjort i Facebook-gruppen “Kolloidalt Silver 2.0″.

 

Advokaterna har uppenbarligen inte begripit innebörden av lagen och av ordet yrkesmässig i synnerhet – lagen gäller bara dem som “yrkesmässigt” utför det paragrafen omfattar. Med yrkesmässigt menas “mot betalning” det vill säga motsatsen till ideellt. Därav följer att så länge man inte tar betalt av dem som man ger råd till på Facebook, så är begreppet yrkesmässigt inte uppfyllt. Lagen avser dem som saknar medicinsk legitimation och som tar betalt för en undersöknings- eller behandlingstjänst – de utför tjänsterna yrkesmässigt! Den som inte tar betalt, som gör det ideellt omfattas inte av lagen, och då är det tillåtet att till exempel undersöka och behandla barn. Annars skulle en förälder aldrig kunna plåstra om sitt barn, eller ge det ett receptfritt medel.

Om de två advokaterna skulle ha rätt  så skulle alla småbarnsföräldrar med barn under åtta år, inte ens få titta på barnens skrubbsår och ej heller ta tempen på dem när de är varma och känner sig sjuka. Småbarnsföräldrar skulle inte heller få ge febernedsättande medel till sina barn vid feber, utan att vara brottsliga och riskera ett års fängelse.

Socialstyrelsens Lisa van Duin är den jurist på Socialstyrelsen som först påstod att det kunde vara ett brott att ge medicinska råd på Facebook. Hon har tidigare även påstått att terapeuter utan legitimation inte skulle få undersöka cancer och hon har senare även hävdat att medicinskt legitimerad personal inte får behandla med alternativmedicinska metoder. Lisa van Duins yttranden strider mot såväl lagstiftningen som vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Lisa van Duin är en av Socialstyrelsens experter.

Anders Sultan kommer i sin polisanmälan att ange brottet till åtal. Att i offentlig handling utpeka någon som brottslig är grund för åtal i Brottmål avseende grovt förtal. Maximistraffet för grovt förtal är två års fängelse. Om allmän åklagare inte anser att åtal för detta brott anses påkallat från allmän synpunkt och väcker åtal mot advokaterna så planerar Anders Sultan att själv göra det.

 

Mötesklubba

 

Nedan följer lagpropositionens definition av “yrkesmässig”

Mårten Kivi, kansliråd på Socialdepartementet, har svarat följande i april år 2014:

 

“1 § LYHS (som motsvarar 5 kap. 1 § första stycket patientsäkerhetslagen) anger regeringen följande (s. 156): ”1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller den som yrkesmässigt undersöker annans hälsotillstånd eller behandlar annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte.

Regeringen skriver (s. 156): ”Paragrafen har sin motsvarighet i 1 § kvacksalverilagen. Här beskrivs när bestämmelserna i kapitlet är tillämpliga. I 1 § första stycket kvacksalverilagen anges att en förutsättning för att lagen skall vara tillämplig är att någon utför undersökning, behandling etc. mot ersättning.”

 

Detta kapitel i Patientsäkerhetslagen gäller endast om undersökning och behandling görs YRKESMÄSSIGT det vill säga MOT BETALNING.

Information hämtad från NHF Swedens hemsida